Species names

query by id: 23440
found names:
Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
Karpatiosorbus gerecseensis (Boros et Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)

Report an error