Species names

query by id: 23459
found names:
Sorbus rotundifolia (Bechst.) Hedl., Karpatiosorbus x hybrida (Borkh.) Sennikov et Kurtto

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Sorbus rotundifolia (Bechst.) Hedl. (8)
Karpatiosorbus x hybrida (Borkh.) Sennikov et Kurtto (2)
accepted name
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)