Species names

  query by id: 23451
  found names:
  Sorbus ulmiifolia Kárpáti, Aria ulmifolia (Kárpáti) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Sorbus ulmiifolia Kárpáti ()
  Aria ulmifolia (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (2)
  accepted name