Species names

  query by id: 23440
  found names:
  Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
  similar scientific names
  Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
  Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
  accepted name
  Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
  Karpatiosorbus gerecseensis (Boros et Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)
  accepted name