Species names

query by id: 23435
found names:
Sorbus simonkaiana Kárpáti, Karpatiosorbus simonkaiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Sorbus simonkaiana Kárpáti ()
Karpatiosorbus simonkaiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)
accepted name
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus redliana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (4)
accepted name
Karpatiosorbus borosiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (1)
Karpatiosorbus gayeriana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (9)
accepted name
Karpatiosorbus adamii (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (5)
accepted name
Karpatiosorbus barthae (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (2)
accepted name

report an error