Species names

  query by id: 23435
  found names:
  Sorbus simonkaiana Kárpáti, Karpatiosorbus simonkaiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Sorbus simonkaiana Kárpáti ()
  Karpatiosorbus simonkaiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)
  accepted name
  similar scientific names
  Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
  Karpatiosorbus redliana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (4)
  accepted name
  Karpatiosorbus borosiana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (1)
  Karpatiosorbus gayeriana (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (9)
  accepted name
  Karpatiosorbus adamii (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (5)
  accepted name
  Karpatiosorbus barthae (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (2)
  accepted name