Species names

  query by id: 23431
  found names:
  Sorbus pseudovertesensis Boros, Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Sorbus pseudovertesensis Boros ()
  Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
  accepted name
  similar scientific names
  Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
  Sorbus vertesensis Boros ()
  Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
  Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto (7)
  accepted name
  Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Boros) Sennikov et Kurtto (5)
  accepted name
  Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
  Karpatiosorbus pseudobakonyensis (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)