Species names

query by id: 23431
found names:
Sorbus pseudovertesensis Boros, Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Sorbus pseudovertesensis Boros ()
Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
accepted name
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus vertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto (7)
accepted name
Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Boros) Sennikov et Kurtto (5)
accepted name
Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)
Karpatiosorbus pseudobakonyensis (Kárpáti) Sennikov et Kurtto (3)

report an error