Species names

query by id: 23429
found names:
Sorbus pseudolatifolia Boros, Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Sorbus pseudolatifolia Boros ()
Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto (7)
accepted name
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
accepted name
Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Boros) Sennikov et Kurtto (5)
accepted name
Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)