Species names

  query by id: 23429
  found names:
  Sorbus pseudolatifolia Boros, Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Sorbus pseudolatifolia Boros ()
  Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto (7)
  accepted name
  similar scientific names
  Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
  Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
  accepted name
  Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Boros) Sennikov et Kurtto (5)
  accepted name
  Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)