Species names

query by id: 23429
found names:
Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto, Sorbus pseudolatifolia Boros

name statusexternal references
scientific names
Selected and connected scientific names
Karpatiosorbus pseudolatifolia (Boros) Sennikov et Kurtto (7)
accepted name
Sorbus pseudolatifolia Boros ()
similar scientific names
Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
Karpatiosorbus pseudovertesensis (Boros) Sennikov et Kurtto (3)
accepted name
Karpatiosorbus pseudosemiincisa (Boros) Sennikov et Kurtto (5)
accepted name
Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)

report an error